Shahrokh Kamyab

Shahrokh Kamyab

Founder, Technical expert

Shahrokh Kamyab

Founder, Technical expert

Christopher Hedvall

Christopher Hedvall

Partner, business developement

Christopher Hedvall

Partner, business developement