The team


Shahrokh Kamyab

Shahrokh Kamyab

Founder, CEO

Shahrokh Kamyab

Founder, CEO

Christopher Hedvall

Christopher Hedvall

Partner, CFO

Christopher Hedvall

Partner, CFO